Στο μάθημα “Εφαρμογή της Αρχής της Μη Διάκρισης ” θα γνωρίσετε τη σημασία του δικαιώματος για τον άνθρωπο και τις διάφορες μορφές που δύναται να εμφανιστεί η διάκριση. Θα παρουσιαστούν τα είδη των διακρίσεων που εμφανίζονται σε μία κοινωνία, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διάκριση λόγω φύλου. Ακολούθως, καταγράφεται το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της καταπολέμησης της διάκρισης από την Πρώτη Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948 μέχρι την πιο σύγχρονη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία (ΑμεΑ) του 2006. Εκτενή αναφορά γίνεται στα Άρθρα 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ και συνακόλουθα της Οδηγίας 200/78/ΕΚ. Παρουσιάζεται ο γενικός κανονισμός για τα διαθρωτικά ταμεία της ΕΚ στο βαθμό που προάγει την ισότητα με τα αντίστοιχα άρθρα. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την καταγραφή του νομικού πλαισίου που ισχύει στον Ελλαδικό χώρο και τους αρμόδιους φορείς διασφάλισης της ισότητας.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από τέσσερις (4) ενότητες:

1.Τί είναι δικαίωμα και τι διάκριση; Τα είδη των διακρίσεων. Διάκριση λόγω φύλου. Ομάδες ατόμων που γίνονται αποδέκτες διακρίσεων.
2.Πλαίσιο και Ιστορικό της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων.
3.Παρουσίαση του άρθρου 19 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε. $ παρουσίαση της οδηγίας 2000/78/EC.
4.Η προαγωγή της ισότητας στο γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία (EC) 1303/2013( Άρθρ 5, 7 και 9) & το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα.

Τύπος εκπαίδευσης: Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
με τιμή
Κόστος: από 120€ ΜΟΝΟ 59€

Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να σας καλέσουμε εμείς άμεσα για να σας λύσουμε όλες τις απορίες:

    Αποδέχομαι τους όρους χρήσης*