ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΕΠ

ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε.

ΠΤΥΧΙΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

Μέτρια γνώση

Β1

ΚΠΓ Β1 / PLIDA B1

Καλή γνώση

Β2

ΚΠΓ Β2 / PLIDA B2

Πολύ καλή γνώση

C1

ΚΠΓ Γ1 / PLIDA C1

Άριστη γνώση

C2

CELI 5 / PLIDA 5