security1

Γιατί να συμμετάσχω;

Οφέλη των συμμετεχόντων

 • Γιατί από 01/01/2012 κάθε νέα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για τους Security απαιτεί την κατάθεση της συγκεκριμένης πιστοποίησης.
 • Γιατί η κατάρτιση μπορεί να γίνει 100% επιδοτούμενη.
 • Γιατί είναι απαραίτητη ακόμα και για αυτούς που έχουν ήδη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας λήξης της, διότι από τον Οκτώβρη του 2013 πρέπει να είναι πιστοποιημένοι.
 • Γιατί η κατάρτιση και πιστοποίηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για κάθε θέση εργασίας σε μια εταιρία Security, και όχι μόνο φυλάκων,
 • Γιατί η πιστοποίηση είναι απαραίτητη και στους υπεύθυνους καταστημάτων πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.
 • Γιατί οι ιδιωτικές εταιρίες παροχής ασφάλειας υποχρεούνται να έχουν πιστοποιημένους υπαλλήλους για να μπορούν να πάρουν μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Η κατάρτιση και πιστοποίηση αφορά άμεσα: 

 • Όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται ως security – φύλακες σε εταιρίες ιδιωτικής φύλαξης, ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης της άδειας τους.
 • Όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται σε οποιαδήποτε βοηθητική θέση σε εταιρίες ιδιωτικής ασφάλειας.
 • Στους υπεύθυνους καταστημάτων πώληση και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.
 • Σε όλους τους ανέργους που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του security.
 • Σε αυτούς που έχει λήξη η άδεια εργασίας και θέλουν να επανέλθουν στο επάγγελμα του security

Περιεχόμενο ύλης

1. Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
2. Ποινικός κώδικας
3. Ποινική δικονομία
4. Ειδικοί ποινικοί νομοί
5. Εισαγωγή στην ασφάλεια
6. Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
7. Βασικά καθήκοντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
8. Ανταπόκριση σε περιστατικά
9. Ασφάλεια εγκαταστάσεων
10. Εξοπλισμοί μέσα και τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλεια Ι.Ε.Π.Υ.Α.
11. Προστασία προσώπων
12. Πυρασφάλεια και αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
13. Παροχή πρώτων βοηθειών

Τρόποι κατάρτισης

 • Δυνατότητα κατάρτισης μέσω σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για ΟΛΗ την Ελλάδα, διαδικτυακά (internet) από το χώρο σας.

Διάρκεια κατάρτισης

 • Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 105 ώρες , 20 περίπου μέρες.
 • Οι 105 ώρες αφορούν σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση.μέσω διαδικτυακής εκμάθησης (e – learning).
 • Οι διδακτικές ώρες είναι 5 ώρες ανά ημέρα , με διάλειμμα για coffee break.
 • Οι ώρες της κατάρτισης είναι πρωινές (10π.μ. – 3 μ.μ) και απογευματινές (4μ.μ. – 9 μ.μ ) προσαρμοσμένες στις ανάγκες και απαιτήσεις σας.
 • Δυνατότητα για ταχύρυθμα τμήματα.

Εισηγητές

 • Όλοι οι εισηγητές είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας.
 • Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης
 • Έχουν εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία

Κόστος

Το συνολικό κόστος για το σεμινάριο είναι ΑΠΟ 350€ ΜΟΝΟ 250€ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
Για ανέργους με κάρτα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ το κόστος είναι 250€

Δηλώστε συμμετοχή

security2

Επιπλέον Χρήσιμες Πληροφορίες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

1. Αίτηση χορήγησης άδειας.

Σε έντυπο της Υπηρεσίας, με πλήρη στοιχεία – στοιχεία ταυτότητας ενδιαφερομένου και δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει.

2. Επικυρωμένο φ/ο του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας συναφούς προς τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει (κατηγορία Α’ ή Β’) *

* Το δικαιολογητικό αυτό θα απαιτείται από την Υπηρεσία μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 3§4 του Ν.2518/1997.

Σημείωση: Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4892/1/76-στ’ από 12-07-2010 Κ.Υ.Α. αποφασίσθηκε η προσκόμιση του ανωτέρω τίτλου, ως δικαιολογητικό, να είναι υποχρεωτική από 01-01-2012.

3. Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού τέλους .

Τριάντα ευρώ (30€).

4. Φωτοαντίγραφο εγγράφου (θεωρημένο) με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος.

Έλληνες πολίτες: Δελτίο αστυνομικής ταυτότητος ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια ικανότητας οδηγήσεως ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων .

Πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε.

Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.

Στοιχεία ταυτότητος που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη).

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι:

· δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ΄, η΄ και θ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.

· δεν κρατείται προσωρινά.

· δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του προαναφερομένου άρθρου.

· δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του ν. 2518/1997 και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.

6. Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από ιατρό με ειδικότητα Ψυχιάτρου , από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.

7. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας.

Β. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥΣ

(Σε περίπτωση υποβολής τους από τον ενδιαφερόμενο, η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει πέρα του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους)

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

2. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα:

2651020777 Ν. Ζέρβα 42,  Ιωάννινα

2681400037 Περιφερειακή Οδός Άρτας, Άρτα

Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να σας καλέσουμε εμείς άμεσα για να σας λύσουμε όλες τις απορίες:

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης*