Η πιστοποίηση Azure Data Fundamentals από τη Microsoft, καλύπτει τις όλες τις βασικές γνώσεις σχετικά με τα δεδομένα (data) στο cloud. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα εργαλεία διαχείρισης των δεδομένων της υπηρεσίας Microsoft Azure. Επίσης, θα εξοικειωθούν με τις έννοιες των σχετικών και μη σχετικών δεδομένων και τους διαφορετικούς τύπους φόρτου εργασίας των δεδομένων όπως συναλλαγές ή analytics.

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 13  ενότητες:

 • ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ AZURE
 • ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΕΣΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑ SQL
 • ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΗ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ AZURE
 • ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΣΧΕΣΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 • ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ AZURE
 • ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ MICROSOFT POWER BI

Απευθύνεται σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με τις Βάσεις Δεδομένων, σε program και technical sales managers με γενικές γνώσεις πληροφορικής, χωρίς προηγούμενο υπόβαθρο.

Αφορά ακόμα, απόφοιτους πληροφορικής οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Microsoft.

Η πιστοποίηση με τη σφραγίδα της Microsoft, καλύπτει όλο το εύρος των θεωρητικών και πρακτικών δεξιοτήτων  που απαιτούνται στα θέματα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.