Η πιστοποίηση Dynamics 365 Fundamentals από τη Microsoft, καλύπτει τις θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με τη χρήση και τα οφέλη από την υιοθέτηση του Dynamics 365.    

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 17  ενότητες:

• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
• ΑΣΦΑΛΕΙΑ CLOUD DYNAMICS 365
• ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ROLE-BASED ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ CLOUD ΤΗΣ MICROSOFT
• POWER PLATFORM ΣΤΟ DYNAMICS 365
• ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ DYNAMICS 365
• DYNAMICS 365 A.I.
• MIXED REALITY
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ DYNAMICS 365
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ MARKETING
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ FINANCE
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ DYNAMICS 365 BUSINESS
CENTRAL
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ DYNAMICS 365 COMMERCE

Απευθύνεται σε όσους έχουν μια λειτουργική κατανόηση των δυνατοτήτων του Dynamics 365 και του Microsoft cloud computing, ενώ πρέπει να έχουν και γενικές γνώσεις ή σχετική εργασιακή εμπειρία σε ένα περιβάλλον Πληροφορικής (IT).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να έχουν μια βασική κατανόηση των επιχειρηματικών σεναρίων και της εμπειρίας στην αντιμετώπιση επιχειρηματικών, νομικών και θεμάτων ασφάλειας για έργα (ΙΤ) πληροφορικής.

Η πιστοποίηση με τη σφραγίδα της Microsoft, εστιάζει στα οφέλη από την υιοθέτηση του Dynamics 365, της επιχειρηματικής αξίας του cloud της Microsoft και της χρήσης του Power Platform στο Dynamics 365.