Η πιστοποίηση Azure 365 Fundamentals από τη Microsoft, παρέχει θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με τις εκτιμήσεις και τα οφέλη της υιοθέτησης υπηρεσιών cloud γενικά και του μοντέλου Cloud ως λογισμικό (SaaS). Καλύπτει επίσης, τη γνώση των διαθέσιμων επιλογών και των πλεονεκτημάτων που αποκτήθηκαν με την εφαρμογή των προσφορών Microsoft 365 cloud.

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 13 ενότητες:

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CLOUD
• ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ MICROSOFT 365
• ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ MICROSOFT 365 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ONPREMISES
• ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ OFFICE 365 PROPLUS
• ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ MICROSOFT 365
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟ MICROSOFT 365
• ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ MICROSOFT 365
• ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
• ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΣΕΝΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ SERVICE TRUST ΚΑΙ ΤΟΥ COMPLIANCE
MANAGER
• ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ MICROSOFT 365
• ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT 365

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σχετικά με τις συνθήκες και τα οφέλη της υιοθέτησης υπηρεσιών cloud γενικά και του μοντέλου Cloud ως λογισμικό (SaaS).

Η πιστοποίηση με τη σφραγίδα της Microsoft, παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να είναι σε θέση να:

  • Να γνωρίζουν τις διαθέσιμες επιλογές και τα οφέλη που αποκτήθηκαν με την εφαρμογή του  Microsoft 365 cloud.
  • Να προτείνουν λύσεις όταν αντιμετωπίζουν οργανωτικές προκλήσεις πληροφορικής (ΙΤ) και για να διαφοροποιούν τα οφέλη της Microsoft 365 από τον ανταγωνισμό στην αγορά.
  • Να έχουν θεμελιώδη γνώση των προσφορών, βελτιστοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας και επιλογές ενίσχυσης για τους οργανισμούς.